• Betingelser

    Betingelser

Salgsbetingelser

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. Ydelser

2.1 Havevikar ApS udlejer mandskab.
Kunden har de fulde ledelses over instruktionsbeføjelser overfor mandskabet, og mandskabet skal udføre det af Kunden anviste arbejde samt følge alle Kundens instruktioner.

2.2 Kunden stiller alt nødvendigt materiale, værktøj, sikkerhedsudstyr m.v. til rådighed for mandskabet. Kunden stiller ligeledes alle nødvendige faciliteter til rådighed for mandskabet, herunder bade- toilet – og spisefaciliteter. Med mindre andet er aftalt.

3. Pris, betaling og timesedler m.v.

3.1 Havevikar ApS fakturerer kunden for det antal timer medarbejderne befinder sig på den af Kunden anviste plads, ekskl. aftalte pauser.
Kunden faktureres fuldt ud for spildtid.

3.2 Det er til enhver tid, som udgangspunkt den mellem kunden og Havevikar ApS skriftligt aftalte timepris, der ligger til grund for faktureringen.

3.3 Havevikar ApS mandskab afleverer ved arbejdets eller ugens afslutning timesedler til Kunden. Disse skal Kunden enten samme dag eller senest næste arbejdsdag, kvittere for modtagelse af.
Kunden er forpligtiget til at kvittere for modtagelse på timesedler uanset om Kunden måtte have indsigelser i forhold til indholdet på timesedlerne.

3.4 Hvis kunden har indsigelser mod mandskabets arbejdstimer, skal kunden på den modtagende timeseddel gøre et notat og senest dagen efter, at have kvitteret for modtagelse af arbejdssedler pr. mail fremsende indsigelser til Havevikar ApS. Er dette ikke muligt er kunden forpligtet til, så hurtigt som muligt, at gøre Havevikar ApS opmærksom på indsigelserne.
Hvis indsigelserne ikke er fremsat inden for denne frist, anses timesedlerne for accepteret af Kunden og Kunden har fortabt retten til senere at fremsætte indsigelser.

3.6 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Ved senere betaling faktureres kunden, ud over evt. rykkergebyr en morarente på 1,8 % pr. påbegyndt måned.

4. Ansvar, mangler forsinkelser

4.1 Havevikar ApS sikrer, at mandskabet har dokumentation for at besidde de af Kunden udtrykkelige oplyste relevante og ønskede certifikater, kvalifikationer m.v.

4.2 Kunden har de fulde instruktionsbeføjelser/forpligtelser overfor mandskabet og skal selv foretage den løbende kontrol af det af mandskabet udførte arbejde. Fejl og mangler ved mandskabets arbejde, som kan henføres til manglende instruktion fra Kundens side, kan hverken medføre krav om afslag i pris eller krav om erstatning fra Kundens side.

4.3 Hvis Kunden godtgør, at en eller flere af medarbejderne i Havevikar ApS mandskab ikke udfører arbejdet i sædvanlig og god håndværksmæssig kvalitet, holder uberettigede pauser eller i øvrigt ikke kan samarbejde med de øvrige på pladsen, skal Havevikar ApS udskifte medarbejderen eller medarbejderne.
Kundens indsigelser over medarbejderen eller medarbejderne skal straks fremsættes skriftlig overfor Havevikar ApS , hvorefter Havevikar ApS hurtigst muligt finder anden egnet medarbejder.

4.4. Havevikar ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes mandskabets forhold eller øvrige forhold på Kundens plads. Havevikar ApS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes sygdom eller andet fravær hos det mandskab, som Havevikar ApS har afsat til Kunden. Kunden kan kun kræve afslag i Havevikar ApS pris som følge af forsinkelse, hvis Havevikar ApS i strid med aftalen foretager flytning af mandskab til andre, af Kunden uafhængige opgaver.

4.5 Havevikar ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids, avance, eller andre direkte eller indirekte tab hos Kunden eller Kundens kunder og samarbejdspartnere uanset om dette skyldes mangler ved mandskabets arbejde, jfr. Pkt. 4.3 eller forsinkelse som Havevikar ApS er ansvarlig for, jfr. Pkt. 4.4. Kunden kan kun i det omfang nærværende forretningsbetingelser giver mulighed herfor kræve afslag i  Havevikar ApS pris.

5. Sikkerhed forsikringer m.v.

5.1 Kunden skal stedse sørge for at stille al nødvendigt og sædvanligt sikkerhedsudstyr til rådighed for mandskabet. Kunden har det fulde ansvar for, at mandskabet overholder alle generelle sikkerheds forskrifter såvel for pladsens særlige sikkerhedsforskrifter.

5.2 Hvis mandskabet og Havevikar ApS, som deres arbejdsgiver tildeles bøder for manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter, skal Kunden i det indbyrdes forhold mellem Havevikar ApS og Kunden betale bøden eller bøderne.

5.3 Kunden og ikke Havevikar ApS forpligter sig til, til stedse at opretholde de nødvendige og lovmæssige erhvervs- og produktansvars-forsikring samt arbejdsskade-forsikring.

6. Lovvalg og værneting.

6.1 Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Havevikar ApS og Kunden skal afgøres af det Danske retsvæsen.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Et Erstatningskrav over for Havevikar ApS kan aldrig overstige fakturabeløbet for de af kunden betalte timer.

7.2 Da det er kunden alene der har det ledelsesmæssige og fremdriftsmæssige ansvar hæfter Havevikar ApS ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, samt tab påført kundens samarbejdspartnere, leverandører eller andet, der måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved det udførte arbejde.

7.4 Det påhviler Havevikar ApS uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, derom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt 7.3

Har du en virksomhed og mangler mandskab?

Kontakt os gerne og lad os hjælpe med at finde de rette personer.

Kontakt os

Er du jobsøgende?

Vi søger løbende nye medarbejdere.

Ansøg nu

Vi tilbyder vikarer indenfor...

Anlæg af have

Anlæg af have

Vi har gode vikarer det kan hjælpe dig med at anlægge din have.

Brolægning

Brolægning

En brolægger er en håndværker der kan hjælpe dig med mange former for belægning f.eks. i indkørsler, på terrasser, bede, stier, fortorve m.m.

Træfældning

Træfældning

Hos Have vikar udfører vi træfældning for private, kommuner, virksomheder og boligforeninger i Hele Danmark.

Fliselægning

Fliselægning

Vi har uddannede brolæggere, som gerne rådgiver om underlag og materialevalg i forbindelse med lægningen af dine fliser. God rådgivning og et ordentligt.

Græsplæne & græsslåning

Græsplæne & græsslåning

Vores stab af Vikarer er veluddannet fagfolk med kernekompetencer inden for Græsslåning.

Hækklipning

Hækklipning

Til byggebranchen, tilbyder vi sagkyndige Have vikar med aktuelle certifikater og kompetencer.

Manpower

Manpower

Vi har oparbejdet et stort mandskabskartotek med kompetente og engagerede medarbejdere.

Maskinfører

Maskinfører

Hos Have vikar udfører vi Maskinfører til kommuner, virksomheder og boligforeninger i Hele Danmark.

Snerydning

Snerydning

Hos Havevikar har vi specialiseret os i vintervejr og gjort snerydning, saltning og glatførebekæmpelse til vores ekspertise-områder.

Beskæring

Beskæring

Vi udfører træbeskæring herunder topkapning på professionel vis.

Udlejning af gartner

Udlejning af gartner

Vores velkvalificerede Havevikar besidder en bred erfaring inden for gartnerfaget.

Haveservice

Haveservice

Vi tilbyder haveservice til hjælp i din have.

Vikar til planteskole

Vikar til planteskole

Vi er et naturligt valg, når der er travlhed på planteskolen.

Vikar til gartneri

Vikar til gartneri

Vi tilbyder dig den mulighed at få den bedste Gartner indenfor gartner branchen.

Vikar til kirkegårde

Vikar til kirkegårde

Havevikar har stor succes med vikarassistance på Kirkegårde.